Yritys

Teijo-Talot Oy – maailmalle paras moduulirakentaja

Teijo-Talot Oy on modulaariseen puurakentamiseen keskittynyt yritys, jonka ydinosaamista on koulu-, päiväkoti- ja hoivakotirakentaminen julkiselle sektorille sekä yksityisille palveluntuottajille.

Rakennukset valmistetaan aina kokonaan säältä suojassa ja ne ovat 100 % siirtokelpoisia ja muuntojoustavia. Yrityksellä on toimipisteet Salossa, Hämeenlinnassa ja Halsualla.

Juuret Teijolla

Teijo-Talo Oy perustettiin vuonna 2000 Perniön Teijo-nimiseen kylään. Teijo on tunnettu luonnostaan, sen perinteikkäästä historiasta ja käsityöläisyydestä. Yritys valmisti toimintansa alussa lähinnä pienrakennuksia ja omakotitaloja, mutta kasvoi nopeasti koko maan kattavaksi tehdasketjuksi. Toiminnan laajentumisen ja uusien tehtaiden perustamisen myötä yrityksen nimi muutettiin monikkomuotoon, koska enää ei ole vain yhtä Teijo-Taloa.

Keväällä 2018 yritys päätti keskittää liiketoimintansa julkiseen palvelurakentamiseen ja yritysten toimitilarakentamiseen, ja luopua kuluttajille suunnattujen valmistalojen myynnistä. Tämä oli luonnollinen jatkumo yrityksen kehitykselle, sillä julkisesta rakentamisesta ja yrityskohteista yritykselle on kertynyt jo yli 10 vuoden kokemus ja kattava tieto- ja osaamispankki.

Kesäkuussa 2021 Teijo-Talot Oy laajensi toimintaansa hoivakotirakentamiseen ja on sen jälkeen toteuttanut useita hoivakohteita esim. tuettuun asumiseen. Joulukuussa 2022 toteutetun yrityskaupan myötä Teijo-Talot siirtyi osaksi suomalaista perheyhtiö Onvest Oy:tä. Onvest Oy on suomalainen perheyhtiö, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista teollista liiketoimintaa, kiinteistöliiketoimintaa sekä sijoitustoiminnan kautta muuta yritystoimintaa.

Teijo-Talot on ollut rakentamisen edelläkävijä sen perustamisesta asti. Yritys on esimerkiksi rakentanut aina säältä suojassa. Edelläkävijyydestä kertoo myös se, että Teijo-Talot on rakentanut Suomen ensimmäisen pohjoismaisella ympäristömerkillä eli Joutsenmerkillä sertifioidun päiväkodin.

Arvomme

Hengitämme hyvinvointia

Haluamme elää työyhteisössä, joka voi hyvin ja, jossa jokainen on sitoutunut työhönsä. Työhyvinvointimme perustuu oman työmme arvostukseen ja jatkuvuuteen. Uskomme, että hyvinvoivan työyhteisön jäsenet rakentavat terveitä tiloja.

Pidämme tärkeänä, että tuotteemme ovat laadultaan edelläkävijöitä. Olemme ylpeitä siitä, että olemme toteuttaneet Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn päiväkodin ja sen jälkeen useita muita ympäristömerkittyjä kohteita. Panostamme kestävään tuotekehitykseen, ja kehitämme tuotteitamme koko ajan. Teemme työtä Avainlipun arvoisesti joka päivä.

Elämme vuorovaikutuksesta

Tunnemme työmme yhteiseksi, koemme vuorovaikutuksen vahvasti sisältäpäin ohjaavana arvona. Arvostamme toisiamme ja asiakkaitamme – haluamme olla luotettava ja asiantunteva kumppani, jonka kanssa syntyy optimaalinen lopputulos ja halu jatkaa kumppanuutta.

Ajattelemme rohkeasti

Olemme määrätietoisia ja edistysmielisiä – haluamme tuoda esiin tuoreita ideoita yrityksen ja asiakkaan parhaaksi. Jo yrityksen perustamisesta alkaen olemme kulkeneet omaa polkuamme ja luoneet oman toimintatapamme. Tämä eteenpäin katsova toimintatapa on osa meitä, ja uskallamme haastaa itsemme tuomalla uusia ajatuksia ja innovaatioita esille.

Toimintaamme ohjaavat politiikat

Laatupolitiikka

Teijo-Talot Oy rakentaa terveellisiä ja turvallisia rakennuksia, joissa käyttäjät viihtyvät. Asiakkaan odotukset ja vaatimukset selvitetään huolellisesti ja yhteistyössä asiakkaan kanssa toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti optimaalinen tilaratkaisu.

Rakentamisprosessin kustannustehokkuutta, aikataulujen hallintaa ja laaduntuottokykyä johdetaan ja kehitetään järjestelmällisesti. Jokaisen projektin tavoitteena on luovuttaa tilaajan vaatimukset täyttävä, tehtaalla mahdollisimman valmiiksi rakennettu kohde aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa kehittämällä varmistetaan laatutavoitteiden saavuttaminen. Rakentamismääräysten ja hyvän rakennustavan noudattaminen, sekä rakennusalan teknisen kehityksen seuranta antavat pohjan kestävien rakentamisratkaisujen toteuttamiselle. Teijo-Talojen aliurakoitsijoilta ja muilta yhteistyökumppaneilta edellytetään sitoutumista yhtiön laatupolitiikkaan.

Ympäristöpolitiikka

Teijo-Talot Oy tunnistaa ja hallitsee oman toimintansa aiheuttamat ympäristövaikutukset, sekä pyrkii vähentämään niitä ympäristölainsäädännön määräysten ja sidosryhmiltä tulevien vaatimusten mukaisesti. Yhtiö etsii toimintatapoja rakentamisaikaisen ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, joilla rakennusten käytönaikaista hiilijalanjälkeä voidaan pienentää.

Yhtiö sitoutuu käyttämään CE-merkittyjä rakennustuotteita ja -tarvikkeita. Yhtiö hyödyntää tehdasolosuhteissa tapahtuvan rakentamisen antamat mahdollisuudet resurssien tehokkaaseen käyttöön ja materiaalihukkien minimointiin.

Teijo-Talot kehittää menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja, joilla mahdollistetaan rakennusten käyttötarkoitusten joustava muuttaminen niiden elinkaaren aikana, sekä turvallinen purkaminen ja kierrätys käyttöajan päätyttyä.

Yhtiön kaikilla tehtailla toimitaan samojen ympäristöperiaatteiden mukaisesti ja alihankkijoilta edellytetään sitoutumista yhtiön ympäristöpolitiikkaan ja -tavoitteisiin.

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Teijo-Talot Oy:n työterveys- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on turvallinen työympäristö ja työyhteisö, työterveysriskien ennaltaehkäisy ja työn kuormittavuuden hallinta. Rakennustyön erityiset riskit tunnistetaan ja niitä pyritään vähentämään käyttämällä turvallisia työmenetelmiä ja työtehtävän mukaisia henkilökohtaisia suojavälineitä, sekä huolehtimalla henkilöiden riittävästä perehdyttämisestä tehtäviinsä.

Työn henkistä kuormittavuutta ja työhyvinvointia seurataan. Mahdolliset onnettomuudet tai vaaratilanteet tutkitaan ja johtopäätösten perusteella tehdään tarvittaessa toimenpiteitä, joilla ehkäistään tilanteen uusiutuminen.

Esimiehet ja yrityksen johto ovat velvollisia reagoimaan ja puuttumaan esiin nouseviin ongelmiin tai kehityskohteisiin työturvallisuudessa. Mittauksilla, raportoinneilla, koulutuksella, opastuksella ja tavoitteita asettamalla pyritään kohti terveellistä ja turvallista työympäristöä.

Aliurakoitsijat ja muut ulkopuoliset toimijat perehdytetään yrityksen turvallisuuskäytäntöihin ja heiltä edellytetään niihin sitoutumista.

Teijo-Talot Oy:n toimintapolitiikat on yhtiön hallituksen kokouksessa 19.12.2019 hyväksytty otettavaksi käyttöön välittömästi.

Tehdäänkö tilaa yhdessä?